İPEKİŞ MENSUCAT TÜRK Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kararer Cd.No:33 Osmangazi/BURSA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 25/03/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 30/04/2024 tarihinde, saat: 13:00’de, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kararer Cd.No:33 Osmangazi/BURSA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan  genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

İPEKİŞ MENSUCAT TÜRK A.Ş.

1-Açılış ve Başkanlık Divanı Teşekkülü.

2-Toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

3-2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, Yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakeresi ve oylamaya sunulması.

4-2023 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi, ibrası ve oylamaya sunulması.

5- Bağımsız Denetim Firmasının görüşünün okunması.

6-Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.

7-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

8-Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespiti.

9- Yönetim Kurulu tarafından teklif edilecek Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi hakkında karar alınması.

10-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T. Kanununun 395-396.cı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilme izninin verilmesi hususunun oylaması.

11-Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait  olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Sepetinizde ürün bulunmuyor.