Genel Kurul İlanı

İPEKİŞ MENSUCAT TÜRK Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kararer Cd.No:33 Osmangazi/BURSA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 04/03/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 06/04/2022 tarihinde, saat: 11:00’de, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kararer Cd.No:33 Osmangazi/BURSA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağan  genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

İPEKİŞ MENSUCAT TÜRK A.Ş.

 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Açılış ve Başkanlık Divanı Teşekkülü.

2-Toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

3-2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, Yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakeresi ve oylamaya sunulması.

4-2021 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi, ibrası ve oylamaya sunulması.

5- Bağımsız Denetim Firmasının görüşünün okunması.

6-Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.

7-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

8-Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespiti.

9- Yönetim Kurulu tarafından teklif edilecek Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi hakkında karar alınması.

10-Geçmiş yıl karlarının dağıtımı hakkında karar alınması.

11-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T. Kanununun 395-396.cı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilme izninin verilmesi hususunun oylaması.

12- Ana sözleşmenin 6.Maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve sermaye artırımı hakkında karar verilmesi.

YENİ ŞEKLİ

Sermaye

Madde 6-

Şirketin sermayesi 250.000.000,00 TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1 TL kıymetinde 250.000.000-Adet hisseye ayrılmıştır. Bunun;

165.224.997 paya karşılık   165.224.997,00  Türk Lirası, İsmail TARMAN

  25.325.001 paya karşılık    25.325.001,00  Türk Lirası, Efe TARMAN

  25.325.000 paya karşılık     25.325.000,00 Türk Lirası, Müge TARMAN KARADAYI

  17.250.000 paya karşılık     17.250.000,00  Türk Lirası, Süleyman Emre TARMAN

  16.875.000 paya karşılık     16.875.000,00 Türk Lirası, İmren TARMAN

                   1 paya karşılık                       1,00  Türk Lirası, Murat TARMAN

                   1 paya karşılık                       1,00  Türk Lirası, Mustafa TARMAN’a aittir.

       Önceki sermayeyi teşkil eden 180.000.000,00 TL’ nin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 70.000,000,00 TL’lik sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş olup, artırılan 70.000.000,00-TL’ nin  ¼’ ü tescil tarihinden önce  ¾’ ü ise tescil tarihinden itibaren 24 ay içinde nakden ödenecektir.

         Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır. Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı karar dahilinde belirtilen tarihten önce istenebilir. Sermayeyi teşkil eden hisse senetleri nama yazılıdır. Esas Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz. Çıkartılacak hisse senetleri kupürlerinin tayinine Yönetim Kurulu yetkilidir. Hisse devir edilmesinde öncelik hakkı mevcut hissedarlarındır.

13-Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait  olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Sepetinizde ürün bulunmuyor.